Algemene voorwaarden

 

De behandelaar is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten (NVKH). Er wordt in de praktijk gewerkt volgens de richtlijnen van deze beroepsvereniging. De NVKH stelt hoge eisen aan opleiding, nascholing en praktijkvoering. Daardoor worden de behandelingen (gedeeltelijk) vergoed via aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering, afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

 

Wanneer u een afspraak maakt, gebeurt dit op basis van onderstaande voorwaarden.

 

Betalingsvoorwaarden

De actuele tarieven staan op de website vermeld. De specificatie op de nota is homeopathie. De meeste zorgverzekeraars stellen dit als voorwaarde om tot (gedeeltelijke) vergoeding over te kunnen gaan. De praktijk is aangesloten bij de NVKH alsook bij het RBCZ.

 

De factuur voor het consult krijgt u direct na afloop van het consult.  U kunt betalen contant, per PIN of via overboeking per bank. U dient zelf de rekening bij de verzekeraar in.

 

Betaling van de facturen dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. In geval van een betalingsachterstand wordt tweemaal een betalingsherinnering verzonden. Indien betaling van de factuur ondanks herinneringen uitblijft zal de post uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Tevens heeft de behandelaar dan het recht de behandeling op te schorten.

 

Bij het niet verschijnen op de afspraak wordt het volledige tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht, tenzij de afspraak minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd.

 

 

Behandeling

Met het opstarten van de behandeling geeft client toestemming om een dossier aan te leggen. De dossiers worden opgesteld en behandeld volgens de wettelijke richtlijnen. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden, uitgezonderd in de wet voorgeschreven situaties.

 

De client verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de homeopaat te verstrekken. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de behandelaar worden medegedeeld. Wanneer er sprake is van zwangerschap of pacemaker is cliënt verplicht dit aan de behandelaar te melden.

 

Een intakeconsult duurt ongeveer anderhalf uur. Homeopathie maakt altijd deel uit van de behandeling. De behandeling wordt gelijk tijdens het eerste consult opgestart. Het recept voor de homeopathische middelen wordt vanuit de praktijk rechtstreeks naar de Hahnemann apotheek toegestuurd. U krijgt de middelen dan via deze apotheek thuisgestuurd en voldoet zelf de rekening voor de middelen rechtstreeks aan de apotheek.

 

De keuze van het geadviseerd homeopathisch geneesmiddel wordt gevormd op basis van de door de client verstrekte informatie. Inname van het geneesmiddel is de eigen vrije keuze van client en geschiedt volledig onder eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

 

De behandeling brengt een herstelproces op gang. Het is de bedoeling dat dit op een rustige manier verloopt. Mocht u tussen de behandelingen door toch een verergering van klachten ervaren neem dan direct contact op. De behandelaar heeft dan de mogelijkheid maatwerk te verrichten en zo nodig het voorschrift aan te passen.

 

Reguliere geneeswijze

We stimuleren met natuurlijke, complementaire geneeswijzen uw gezondheid. Dat betekent dat de toegepaste therapie aanvullend is op de reguliere geneeskunde. We vertrouwen er dan ook op dat u de noodzakelijke reguliere hulp niet overslaat. De metingen registreren functie en vitaliteit van organen en cellen. Zij geven geen uitsluitsel over de structuur. Consulteer voor een reguliere diagnose dus altijd uw huisarts of specialist.

 

Het stopzetten of afwijken van lopende reguliere behandelingen valt onder uw eigen verantwoording en dient te worden gedaan in overleg met de reguliere behandelaar.

 

Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

 

Behandeling van kinderen en jongeren.

De homeopaat zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Bij behandeling van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar met gescheiden ouders, wordt een schriftelijke behandelovereenkomst met beide ouders afgesloten.

 

Behandeling beëindigen

Uiteraard staat het de client vrij de behandeling op elk moment te beëindigen. De behandelaar kan de behandeling beëindigen indien hij van mening is dat hij de client niet verder kan helpen of als er, om wat voor reden dan ook, sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Verwijzing naar andere behandelaars is mogelijk wanneer daar binnen het behandelproces aanleiding toe is.

 

Klachtenprocedure

Een klachten-, en tuchtrechtprocedure maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid. Indien er klachten zijn aangaande de behandeling dan is er het streven dit eerst met de desbetreffende partijen onderling te bespreken. Er bestaat een klachtenprocedure bij de NVKH indien de partijen er samen niet uitkomen. Vul dan het klachtenformulier in op de website van de NVKH. Op de website van de NVKH staat tevens de procedure uitgelegd. Verder is de praktijk is aangesloten bij Quasir als geschillencommissie i.v.m. de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien een eventueel conflict niet tot een oplossing komt dan kan de client bij Quasir terecht voor bemiddeling.